TOXICSTAR

20 tekstów – auto­rem jest TO­XIC­STAR.

* * *

Cze­mu ta­ta ciągle krzyczy?
Cze­mu ma­mie tak źle życzy?
Cze­mu ma­ma wciąż tak żyje?
Cze­mu łzy swe ciągle kryje?
Cze­mu ta­ta mamę szarpie?
Cze­mu ma­mie krew z ust kapie?
Cze­mu ma­ma nic nie mówi?
Cze­mu ta­ta tak się gubi? 

wiersz • 7 maja 2012, 23:12

I ko­lej­ne naiw­ne ser­ce przez Ciebie płacze.. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 marca 2012, 22:15

Ob­rażając dru­giego człowieka - ob­rażasz sa­mego siebie.

Wpadłeś w stud­nie bez dna, zżera Cię zaz­drość.
Twoją karmą jest kłamstwo. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 28 lutego 2011, 10:19

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 27 lutego 2011, 18:24

* * *

Nie mówie już skrycie,
Kocham was po­nad życie!
Mar­twię się i troszczę,
Ni­komu nicze­go nie zazdroszczę!
Mam was przy moim boku,
nie boję się ko­lej­ne­go kroku.
Życia z wa­mi się nie boję,
moją duszę przy was koję.
Mo­je trzy szczęśli­we serduszka!
Jed­no przy­pomi­na jeszcze okruszka,
dru­gie jest duże i w nas zakochane
Je­go ser­ce na ta­cy zos­tało mi dane.
No i te trze­cie, śred­nie - szczęśliwe,
Jeszcze nie raz będzie dla was cier­pli­we. :) 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 31 stycznia 2011, 21:46

* * *

Skar­bie mój kocha­ny, mały
tak się cieszę, że rośniesz we mnie cały
że ser­duszko pod moim two­je bije
z ra­dością tą już się nie ukryje!
Wciąż o two­je mar­twię się zdrówko,
mo­ja śliczna, słodziut­ka mrówko!
Za­nim Cię ujrzę, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 28 stycznia 2011, 21:38

Niesa­mowi­te uczu­cie mieć dwa serca.

- Gdy jed­no pod dru­gim bije.. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 27 stycznia 2011, 21:37

* * *

Od miłości jest krok do nienawiści..
niech w miłości każde marze­nie się ziści.
Niech niena­wiść w próżnie umyka,
i niech miłość nig­dy nie znika!
Nie­chaj ludzie o te uczu­cie dbają,
bo ra­dości przy nim nabywają.
Siła miłości jest niezwyczajna,
wiel­ka i niepowtarzalna. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 19 stycznia 2011, 22:38

A ty na­wet nie do­myślasz się jak wielką miłość ode mnie dos­tałeś w prezencie. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 7 stycznia 2011, 14:43

Czas mi sta­je w miej­scu tak często, gdy Cię nie ma blis­ko, obok.. Widzę, czuję i słyszę Cię wszędzie. W każdym po­koju, miej­scu, przed­miocie. W każdym mi­limet­rze nasze­go mie­szka­nia, w każdym wdechu i wy­dechu. A gdy wra­casz i jes­teś.. to tyl­ko chwi­la. I prys­ka jak bańka myd­la­na.. tak szyb­ko.. i znów jes­tem sama.. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 28 grudnia 2010, 18:55
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

TOXICSTAR

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność